Karim Djamshidi

KARL STORZ SE & Co. KG

Events with Karim Djamshidi: